BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

TILLANDSIA (1473)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (8304)

TILLANDSIA ‘Timm’ Timm, W., Bert, T.* 1998

flowering to 30cm high. Reg. Doc by Bill Timm

Seed Parent: balbisiana Pollen Parent: 'Tiki Torch'