BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

<TILLANDSIA (1618)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (8194) 2015-05-24

TILLANDSIA ‘Mystic Trumpet’ Dimmitt M ca 1985

Dimmitt # 1985-507-03

Seed Parent: albertiana Pollen Parent: xiphioides