BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

<TILLANDSIA (1618)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (11133) --

TILLANDSIA ‘Rainbow Sherbert’ Isley P ?

Rainforest Flora Reg Doc 6/2012
Country of origin: Cal USA

Seed Parent: xiphioides Pollen Parent: zecheri