BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

<TILLANDSIA (1614)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (11126) 2014-02-13

TILLANDSIA ‘Mystic Haze’ Dimmitt M, Isley P* ?

Rainforest Flora Reg Doc 6/2012
Country of origin: Arizona USA

Seed Parent: albertiana Pollen Parent: zecheri