BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

<NEOREGELIA (8030)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (6183) --

NEOREGELIA ‘Painted Fire’ Meilleur <1982

cv. of 'Cup of Magic Paint' X 'Fireball'

Seed Parent: Cup of Magic Paint Pollen Parent: Fireball
Meilleur 1989, JimRoy1982