BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

VRIESEA (1901)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (9206)

VRIESEA ‘Tessellato-Rex’ Duval 1897

cv. of 'Rex' X gigantea

Seed Parent: Rex Pollen Parent: gigantea (tesselata)
Duval LeJardin16,1902, TheBromeliads1990p136