BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

VRIESEA (1881)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (11904)

VRIESEA ‘Hunua Alpinedawn’ Mitchell J 2007

Mature rosette to 65cms. diameter x 45cms. high. Glyph Group. Reg. Doc. 12/2013 by A Devonshire.
Country of origin: New Zealand

Seed Parent: Kiwi Sunset Pollen Parent: Vista