BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

VRIESEA (1758)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (11900)

VRIESEA ‘Hunua Whiteknight’ Mitchell J 2007

Mature rosette to 75cms. diameter x 45cms. high. Glyph Group. Reg. Doc. 12/2013 by A Devonshire.
Country of origin: New Zealand

Seed Parent: Dark Knight Pollen Parent: Snowman