BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

VRIESEA (1901)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (11521)

VRIESEA ‘Snow Queen’ Mitchell J, Webb A* 2007

Mature rosette to 50cms. diameter x 45cms. high. Glyph Group. Reg. Doc. 6/2013.
Country of origin: New Zealand

Seed Parent: Dark Knight Pollen Parent: Snowman