BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

VRIESEA (1919)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (10464)

VRIESEA ‘Leonie du Bois’ Koning J 2004

Mature rosette to 50cms. diameter x 75cms. tall in spike. Reg Doc. 10/2010. See also V. Kakadu Sunrise.
Country of origin: NSW Australia

Seed Parent: Kakadu Pollen Parent: Kakadu