BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

VRIESEA (1681)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (10279)

VRIESEA ‘Golden Chestnut’ Arden J ?

Mature rosette 60cms. diameter x 25cms. high, flowering to 80cms. tall. Reg. Doc. 7/2010 by Greg Dauss, California. .

Seed Parent: Poelmanii x Red Chestnut Pollen Parent: Red Chestnut