BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

TILLANDSIA (1436)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (8126)

TILLANDSIA ‘J. R.’ Dimmitt M, Isley, P.* ?

may also be shown as JR Dimmitt # 1981-502-02

Seed Parent: stricta Pollen Parent: geminiflora
Rainforest Flora website 11/2004