BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

NEOREGELIA (7023)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (6922)

NEOREGELIA ‘Rust Belt Special’ Wingert, P. 1998

Small red.

Seed Parent: fluminensis Pollen Parent: 'Vulcan'