BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

NEOREGELIA (7795)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (5990)

NEOREGELIA ‘Nearest and Dearest’ Freeman, A., Golinski, K.* 1997

70cm diam. #021-97-04

Seed Parent: 'Heart Music' Pollen Parent: 'Heart Music'