BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

NEOREGELIA (7025)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (11234)

NEOREGELIA ‘Caliente’ Skotak C, Beach E * 2004

Mature rosette to 35cms. diameter. Leaf width to 6cms. Tricolor Group. Reg. Doc. 6/2012 by E. Beach.
Country of origin: Costa Rica

Seed Parent: carolinae variegated x cruenta "purple' Pollen Parent: cruenta "purple"